Privacyverklaring Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o., gevestigd aan de Thijmstraat 121 in Nijmegen, respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegeven alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in overeenstemming met relevante wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerken persoonsgegevens
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • (geboortedatum);
 • (geboorteplaats);
 • (adresgegevens);
 • (telefoonnummer);
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • IP adres;
 • overige gegevens die actief door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op deze website; (en)
 • (internetbrowser en apparaat type)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. heeft niet als doel gegevens te verzamelen van en over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door ouder of voogd. Het is echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom wordt ouders dan ook aangeraden betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen. Bent u ervan overtuigd dat Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van en over een minderjarige, dan kunt u contact met Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. opnemen.

Doel verwerken persoonsgegevens
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op de volgende doelstellingen:

 • het afhandelen van betalingen en machtigingen;
 • het opnemen van (telefonisch) contact als dit nodig is teneinde het verkrijgen van de benodigde informatie teneinde dierenhulpverlening;
 • (het verzenden van een nieuwsbrief);
 • (om uw gedrag op de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren).

Delen persoonsgegevens
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. deelt persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, hetgeen de beveiliging over en vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt.

Cookies
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de browser van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker worden geplaatst. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie zie https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Bewaren persoonsgegevens
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. een verzoek kunt indienen om de verzamelde persoonsgegevens naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Als u een dergelijk verzoek wenst te doen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak hierbij uw pasfoto, MRZ (‘Machine Readable Zone’ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart ter bescherming van uw privacy. Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens worden dan ook in een beveiligde omgeving opgeslagen. Bent u van mening dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.

Vragen of klachten
Voor vragen over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunt u contact met Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. opnemen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disclaimer
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Contactgegevens
Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.
Thijmstraat 121
6531 CP te Nijmegen
024 355 0222
info@dierenambulancenijmegen.nl