Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. Een ieder die gebruikmaakt van deze website gaat akkoord met onderstaand gestelde voorwaarden.

 1. Toepasselijkheid
  Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op en bij het gebruik van de website van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.
 1. Privacy en cookies
  Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. maakt gebruik van cookies en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Raadpleeg voor meer informatie de Privacyverklaring. 
 1. Verwijzingen andere websites
  Voor zover de website van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. links bevat naar externe internetpagina’s, geldt dat Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. niet aansprakelijk is voor het gebruik of de inhoud van de externe internetpagina’s. Ditzelfde geldt ten aanzien van externe internetpagina’s waarop een link is opgenomen die verwijst naar de website van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.De Privacyverklaring, inclusief de bepalingen over het gebruik van cookies, zijn enkel van toepassing op deze website en aldus niet op persoonsgegevens die worden verwerkt door de beheerders van externe webpagina’s. 
 1. Eigendomsrechten
  Alle rechten, waaronder de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, berusten, tenzij anders aangegeven, bij Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. De gebruiker van de website mag, onder bronvermelding, kopieën maken voor eigen gebruik van de informatie en afbeeldingen van deze website. Elk ander gebruik van de website, bijvoorbeeld het reproduceren van de website of het aanbrengen van koppelingen tussen deze website en een andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.
 1. Donaties
  • Doel donaties
   Donaties gedaan via de website van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. komen ten goede aan Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. Hierbij is er geen sprake van een winstoogmerk. Donaties worden omgezet in financiering ten behoeve van de hulpverlening aan dieren. Hieronder vallen ook vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen van bestaande middelen die worden ingezet voor dierenhulpverlening. Het hier genoemde is van toepassing op de donatie van de donateur aan Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. via de website van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.
  • Rechten en plichten donateur
   Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt of over goedkeuring van ouder c.q. voogd te beschikken voor het te doneren bedrag. De donateur doet alleen donaties uit eigen middelen of uit middelen waarover hij/zij volledige zeggenschap heeft. Daarnaast is de donateur verplicht om zijn of haar naam en identiteit correct op te geven. Nadat het met de donatie corresponderende bedrag is bijgeschreven op de rekening van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o., wordt de donatie onherroepelijk.
  • Rechten en plichten Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.
   Elke betaling die via de website door de donateur wordt gedaan, komt volledig ten goede aan Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. zal worden aangewend voor het in artikel 5 onder a genoemde doel. Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. accepteert geen andere verplichtingen als tegenprestatie voor de donatie.
 1. Transacties en aansprakelijkheid
  Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van de transacties die via deze website worden gedaan. Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V. Transacties geschieden in euro’s.De transactie (te weten de overschrijving van de donatie op de bankrekening van Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.) wordt uitgevoerd door de donateur en derden (payment provider Mollie). Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade of kosten gemaakt door of in verband met de transactie.
 1. Nietigheid
  Bij het gedeeltelijk nietig worden van een deel van de algemene voorwaarden, blijven de gebruiker van de website en Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. aan de overblijvende voorwaarden gebonden. 
 1. Diversen
  Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder dat hiervoor voorafgaande kennisgeving nodig is.
 1. Toepasselijk recht
  Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Getracht wordt eventuele geschillen in goed overleg op te lossen, maar kunnen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter.
 1. Vestigingsadres, registratie en contactinformatie 

  Stichting Dierenambulance Nijmegen e.o.
  Thijmstraat 121, 6531 CP Nijmegen
  KVK-nummer 41056889
  Btw-nummer 008910182
  024 355 0222
  info@dierenambulancenijmegen.nl

 

 

 

 

.