ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) | Dierenambulance Nijmegen e.o.

Giften aan de Dierenambulance Nijmegen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst via deze link.

Hieronder vindt u de informatie die de belastingdienst gebruikt heeft voor de beoordeling van de DAN als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam
Stichting Centrale Dierenambulance Nijmegen en omstreken (DAN)

Fiscaalnummer
008910182B01

Bankrekening nummers
NL67 INGB 0000 2595 50
NL65 RABO 0119 4000 65

Contactgegevens
Thijmstraat 121, 6531 CP
024-3562580 (kantooruren)
info@dierenambulancenijmegen.nl

www.dierenambulancenijmegen.nl

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: Conrad Savy
  • Bestuurslid: Niels Leijdekkers
  • Penningmeester: vacature
  • Secretaris: vacature

Beleidsplan

Inleiding
Per sectie wordt aandacht besteed aan doelstellingen en taken, de huidige situatie, knelpunten, jaarplanning, begroting en betrokken personen. De bijlagen zijn per sectie apart bijgevoegd.

Oprichting
De Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN) is eind 1985 tot stand gekomen vanuit een particulier initiatief en is opgericht als een ideële organisatie zonder winstoogmerk. De DAN is georganiseerd binnen het juridisch verband van een stichting. Als voorbeeld voor de DAN dienden de dierenambulance in Eindhoven en de dierenambulances in de Verenigde Staten; de oprichters hadden geconstateerd dat bepaalde diersoorten tussen wal en schip vielen voor wat betreft de hulpverlening. Dit was de reden om een dierenambulance in Nijmegen te beginnen.

Mission statement
Op basis van ideële en maatschappelijke motieven biedt de DAN hulp aan alle in nood verkerende dieren, in welke situatie dan ook. Tevens creëert zij voor mensen die om sociale of medische redenen (nog) geen plaats hebben op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid tot waardevolle sociaal maatschappelijke participatie. Mens én dier staan centraal binnen de DAN.

De DAN is een organisatie die autonoom is en te allen tijde wil blijven, om slagvaardig te zijn in een turbulente omgeving, waardoor ze niet afhankelijk wordt van deze omgeving. Wel staat samenwerking met andere organisaties en instanties hoog in haar vaandel.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van de DAN betreft het vervoeren en tijdelijk verzorgen van zieke dieren en zwerfdieren en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt. In het kader van haar doelstelling verzorgt de DAN activiteiten zie op onze website Activiteiten van de DAN)

Werkgebied
Z
ie op onze website Werkgebied van de DAN.

Voor de gemeenten Nijmegen, Beek-Ubbergen, Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Millingen en Mook is de DAN het centrale meldpunt voor vermiste en gevonden huisdieren, ook in de overige gemeenten van haar werkgebied heeft de DAN een belangrijke rol in het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid.

Organisatie
De organisatie bestaat uit zowel hoog- als laagopgeleide mensen die, naast bijvoorbeeld hun werk of studie, op basis van ideële motieven, een aantal uren werkzaam zijn ten behoeve van de DAN, alsmede uit mensen die om sociale of medische redenen (nog) geen plaats hebben op de arbeidsmarkt. Tussen beide afzonderlijk te duiden groepen bestaat een evidente synergie en kristalliseert zich hiervandaan uit een subdoelstelling van de DAN: het voor de laatst genoemde groep creëren van de mogelijkheid tot waardevolle sociaal maatschappelijke participatie. Een belangrijke kanttekening hierbij is, dat genoemde medewerkers zelfstandig en zonder noemenswaardige begeleiding kunnen functioneren binnen de gestelde regels. Voortdurend zal derhalve inzet moeten worden gepleegd op het bevorderen en onderhouden van interactie tussen medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden, waarbij een leidinggevende van de DAN een centrale rol vervult. Naast vakkennis bezit deze leidinggevende, gezien de subdoelstelling, ook sociaal maatschappelijke eigenschappen.

Netwerken in de maatschappelijke omgeving
De DAN heeft in haar werkgebied een spilfunctie in het dierwelzijnsbeleid. Dat betekent, dat de organisatie niet alleen nauw samenwerkt met Gemeente Nijmegen en omliggende gemeenten, de dierenartsen, dierentehuis de Mère te Balgoij, landelijke opsporingsdienst vermiste en gevonden huisdieren stichting Amivedi, landelijke inspectiedienst, de NVWA, huisdierencrematorium Amadeus, staatsbosbeheer, jachtopzichters, diverse opvangadressen, maar ook met de (milieu/dieren) politie, brandweer, rijkswaterstaat en provincie Gelderland, hoogwerkerbedrijf Busser, riooltechniek van der Velden en de reddingsbrigade.

Daarnaast heeft de DAN contact met verschillende sponsors (zie op onze website onder kopje Sponsors en andere hulp). Tussen de DAN en alle bovengenoemde bedrijven en instellingen is sprake van symbiose: een samenwerking waarbij beide organisaties voordeel hebben.

Beloningsbeleid
De DAN is een professionele vrijwilligersorganisatie, waarbij zakelijke belangen en individuele belangen elkaar in evenwicht houden, waarbij de communicatielijnen duidelijk zijn en waarbij de kwaliteit, de bezieling van binnenuit komt. De kern van de organisatie, de identiteit, houdt alles bij elkaar. De mensen in de organisatie maken deel uit van een gemeenschap met een eigen stijl van werken, en een eigen manier van omgaan met elkaar. Deze eigenheid is de uitstraling die door de buitenwereld wordt waargenomen.

Om voor elke taak binnen de organisatie de continuïteit te waarborgen is er naast de verantwoordelijke persoon een tweede persoon aangesteld die als klankbord en vervanger fungeert.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie bijlage: jaarverslag 2015

Financiële verantwoording
Zie bijlage:

Schuiven naar boven